• KLAUZULA INFORMACYJNA

    DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
    RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

     

    Szanowni Rodzice /  Opiekunowie Prawni:

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

    1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych dziecka jest Miejskie Przedszkole  Nr 99 w Katowicach przy ul. Józefa Płochy 6, e-mail: mp99katowice@interia.pl, tel.: 32 206 30 16 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
    2. Dyrektor wyznaczył inspektora danych: p. Tomasz Ptak - kontakt: nr tel.: (32) 606-13-23; adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl 
    3. Państwa dane osobowe i dane dziecka przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

     Cel przetwarzania

     Podstawa prawna

     Okres przechowywania danych

     W celu realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci.

      

     Art. 6 ust. 1 lit.  c, e  RODO

     Przez okres edukacji dziecka               w Miejskim Przedszkolu  Nr 99           w Katowicach oraz przez 10 lat          w archiwum Przedszkola, zgodnie      z Instrukcją Kancelaryjną

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przedszkola

     Art. 6 ust. 1 lit.  c, e  RODO

     Przez okres przechowywania nagrań   z monitoringu, nie dłużej niż 3 miesiące

     W celu udzielenia pomocy       w razie wypadku lub innego zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu dziecka

     Art. 6 ust. 1 lit. d  RODO

     Przez okres niezbędny do prawidłowego realizacji celu

     W celu działań promocyjnych przedszkola, prowadzenia strony www i fanpage’a na Facebooku.

     Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

     Przez okres obowiązywania zgody.

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa i należytej opieki w przypadku dzieci          z chorobami lub               niepełno sprawnościami.

     Art. 9. ust. 1 lit. a, b, c, g  RODO

     Przez okres edukacji dziecka Miejskim Przedszkolu Nr 99              w Katowicach oraz przez 10 lat         w archiwum Przedszkola, zgodnie     z Instrukcją Kancelaryjną

    4. Odbiorcami Państwa danych oraz danych dziecka będą: dyrektor przedszkola, samodzielny, referent, kadra pedagogiczna przedszkola, inni pracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  organ prowadzący przedszkola.
    5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    7. Podanie przez Państwa danych osobowych, zarówno swoich jak i dziecka, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 99 w Katowicach. W zakresie przetwarzania opartego na zgodzie podanie danych jest dobrowolne.
    8. Państwa dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
    9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
    10. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do konsultacji z naszym Inspektorem Danych Osobowych, dostępnym pod nr tel. (32) 606-13-23.

     

    udostępniająca:  Barbara Kudelko  
    wytwarzająca:  Barbara Kudelko  
    odpowiadająca:  Barbara Kudelko  
         
    czas wytworzenia   21.05.2018r.
    czas udostępnienia   28.03.2019r.