• DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

   • 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
    2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
    3. Informacje publiczne udostępnia dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności upoważnieni pracownicy, w ramach ich kompetencji.


    Informacje nieudostępnione

    1. Dane podlegające ochronie :
    1) dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
    2) dane osobowe dzieci i ich rodziców, 
    3) wynagrodzenie pracowników,
    4) orzeczenia, opinie, informacje z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych poradni   specjalistycznych,
    5) dokumentacja dydaktyczno – wychowawcza, udostępniana jest organowi prowadzącemu i organow
    i sprawującymi nadzór pedagogiczny.

     

    Procedura_dostepu_do_informacji_publicznej.pdf


    Udostępniający: Barbara Kudelko
    Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Kudelko
    Czas udostępnienia: 12.03.2018r.
    Czas wytworzenia: 12.03.2018r.