• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   •  

    Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

    https://mp99katowice.edupage.org

    https://mp99katowice.edupage.org/a/bip?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MTk%3D

    Data publikacji strony internetowej: 2018-03-05

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

    1. dokumenty opublikowane przed dniem przed wejściem w życie ustawy  o dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
    2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
    3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Barbara Kudelko mail: mp99katowice@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2063016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

    Dostępność architektoniczna

    Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach , budynek przy ulicy Józefa Płochy 6

    1. Wejście do budynku jest dostępne ,drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
    2. Aby wejść do przedszkola należy skorzystać z dzwonka.
    3. Kancelaria dyrektora znajduje się w pobliżu wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych.
    4. Budynek jest dwupoziomowy (parter, piętro) ,brak jest windy w budynku, na piętro prowadzą schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
    5. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze budynku.
    6. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy ( wyznaczony pracownik otwierający drzwi wejścia głównego).
    7. W budynku nie ma innych pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    8. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika tel. 32 2063016).
    9. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
    10. W pobliżu przedszkola znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
    11. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym.
    12. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Aplikacje mobilne

    1. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

    Deklaracja dostępności – BIP:

    https://mp99katowice.edupage.org/a/bip?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MTk%3D


    Udostępniający: Barbara Kudelko
    Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Kudelko
    Czas udostępnienia: 22.09.2020r.
    Czas wytworzenia: 22.09.2020r.