• Kryteria rekrutacji dzieci na rok 2023/2024

    •  

     Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2942/2023
     Prezydenta Miasta Katowice
     z dnia 10 stycznia 2023 r

     Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
     Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.
     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
     1. wielodzietność rodziny kandydata;
     2. niepełnosprawność kandydata;
     3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
     4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
     5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
     6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
     Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.
     Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli :
     1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.,
     2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.,
     3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub
     oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt.,
     4. kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.,
     5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób
     fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym
     w Katowicach - 4 pkt.,
     6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja
     uczęszczał do żłobka - 2 pkt.
     Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:
     1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
     2. dla kryterium określonego w pkt. 2 - oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
     3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego
     z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;

     4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
     5. dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie.
     6. dla kryterium określonego w pkt.6 - zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.