•  Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach:

    1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
    2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
    3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
    4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej.

    Harmonogram  działań dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2019/2020

    1.   Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci , ich rodziców: Zapoznanie  rodziców z programem i zaproszenie ich do współpracy: zaproszenie do udziału w całorocznej akcji „Suszone owoce zamiast słodyczy”, zaproszenie do udziału w spotkaniu z dietetykiem dla wszystkich rodziców i personelu placówki  na terenie przedszkola, zaproszenie rodziców do uczestnictwa  w zajęciach otwartych w tym w zajęciach o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym, zaproszenie rodziców do udziału w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych organizowanych przez przedszkole, przeprowadzenie ankiety z rodzicami oraz badanie dzieci techniką „narysuj i opowiedz” -  z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi.

                     2. Udział społeczności przedszkolnej w akcjach i programach o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym:

     „Sprzątanie świata”, „Światowy Dzień Wody”, „Dzień Turystyki”, ”Rowerem zdrowiej, Dzień bez samochodu”,  „Święto Drzewa”, „Dzień Marchewki”, „Dzień Zielony”, „Dzień Czystego Powietrza”,  „Święto Ziemi”, „Obchody Światowego Dnia Zdrowia”, „Dzień Ochrony Środowiska”, ”Dzień Polskiej Niezapominajki”, program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, program „Akademia Aquafresh”.

    3. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie jamy ustnej: spotkanie ze stomatologiem na terenie przedszkola dla dzieci wszystkich grup wiekowych, poznawanie zawodu dietetyka, zaznajomienie dzieci z zasadami dbałości o jamę ustną przedstawionymi przez specjalistę, ”Tydzień zdrowych ząbków” - zorganizowanie tygodnia dbałości o higienę jamy ustnej „Zdrowe ząbki”, systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych – codzienne mycie zębów po posiłkach w przedszkolu, konkursy przedszkolne :konkurs plastyczny, konkurs wiedzy, „Bal Białego Ząbka” zorganizowanie imprezy wewnątrzprzedszkolnej.

    4. Wdrażanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, umożliwianie dzieciom praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych z żywieniem: samodzielne przygotowywanie przez dzieci soków z warzyw i owoców na zajęciach w przedszkolu, dbanie o higienę podczas pracy, mycie owoców i warzyw  oraz rąk przed wykonywaniem soku, hodowla w salach zajęć kiełków roślin jadalnych jako źródła witamin i mikroelementów na terenie poszczególnych grup wiekowych, zachęcenie rodziców do umożliwienia dzieciom hodowli kiełków przez w domu, spożywanie przez dzieci  zdrowych posiłków w przedszkolu, zachęcanie dzieci do rezygnowania z niezdrowych przekąsek i napojów gazowanych poza czasem spędzanym w przedszkolu, uczestniczenie dzieci w akcji „Suszone owoce zamiast słodyczy”, uświadamianie dzieciom potrzeby rezygnacji ze słodyczy dla zdrowia zębów i całego organizmu.

    5. Wdrażanie dzieci do systematycznego picia wody nie gazowanej, umożliwianie dzieciom praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych z żywieniem: ”Dlaczego woda jest najlepsza?” zorganizowanie we wszystkich grupach wiekowych zajęć na temat systematycznego picia wody, zachęcanie dzieci do częstego korzystania z kącika wody w salach zajęć,”Kącik wody w każdej sali zajęć”, dbanie o atrakcyjny wygląd kącika wody.

    6. Wdrażanie do zachowań i postaw prozdrowotnych, działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej, umożliwianie dzieciom praktykowania zachowań zwiększających bezpieczeństwo: zapoznawanie dzieci ze znaczeniem ruchu fizycznego dla zdrowia: wzbogacanie oferty dla dzieci w zakresie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu ,częste korzystanie z ogrodu przedszkolnego, codzienne spacery grupowe po zapoznaniu się z  informacjami zawartymi w przedszkolnej stacji pomiarowej czystości powietrza, udział dzieci w akcji „Dzień bez samochodu”, zapoznanie dzieci ze szkodliwością hałasu dla narządu słuchu i układu nerwowego człowieka: organizowanie zajęć i zabaw wyciszających,  zorganizowanie zajęć na temat szkodliwości słuchania głośnej muzyki, zapoznanie dzieci ze szkodliwością nadmiernego korzystania z multimediów: konieczność ograniczenia korzystania z  telewizji, zabaw i gier komputerowych, stosowanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym, poznawanie i przestrzeganie przepisów drogowych w zakresie ruchu pieszych, systematyczne organizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na co dzień we wszystkich grupach wiekowych,”Nie ufam obcym” - udział dzieci w spotkaniu z policjantem, poznanie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi osobami, zapoznanie z zawodem policjanta i jego rolą w społeczeństwie.

     

    7. Umożliwianie dzieciom praktykowania zachowań związanych z higieną osobistą, systematyczne dbanie  o higienę osobistą: mycie rąk przed jedzeniem, po korzystaniu z toalety, po powrocie ze spaceru, po zabawie mycie zębów po posiłkach w przedszkolu

    8. Wzbudzanie zainteresowania u dzieci  zdrowym odżywianiem: spotkanie  dzieci z dietetykiem , poznawanie zawodu dietetyka, zaznajomienie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania przedstawionymi przez specjalistę, udział dzieci w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych organizowanych przez przedszkole , wspólne przygotowywanie pomocy do zajęć, uczestnictwo dzieci w happeningach, wyzwalanie radości z uczestnictwa w akcjach, zorganizowanie warzywnika na terenie ogrodu przedszkolnego, samodzielne prace dzieci wszystkich grup w ogrodzie-zapoznanie dzieci z pojęciem zdrowej żywności która pozyskiwana jest w naturalny sposób, w miejscach oddalonych od natężonego ruchu drogowego.

    1. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci: przeprowadzenie ankiety początkowej dla rodziców i pracowników przedszkola, analiza i opracowanie wyników oraz ewaluacja, weryfikacja działań w ramach programu Przedszkole promujące zdrowie.
    2. Upowszechnianie wiedzy o zdrowym odżywianiu i innych zachowaniach prozdrowotnych:  organizacja zajęć otwartych dla rodziców, „Zdrowy styl życia mojej rodziny” – zorganizowanie konkursu plastycznego między przedszkolnego dla dzieci z przedszkoli położonych na terenie Panewnik i Ligoty. Ogłoszenie wyników podczas listopadowego konkursu wiedzy ekologicznej.
    3. Dzielenie się wiedzą  na terenie środowiska lokalnego. Zorganizowanie rady pedagogicznej na terenie placówki dla nauczycieli innych przedszkoli na temat „Propagowanie idei zdrowego odżywiania.
    4. Udział dzieci z grupy "Skowronki" w etapie jesiennym projektu  „Zdrowo jem, więcej wiem” pod  honorowym patronatem Pierwszej  Damy, Agaty Kornahauser- Duda. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Celem projektu jest  również kształcenie  rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.                                                      

     

    Zadania_Przedszkola_Promujacego_Zdrowie_ujete_w_planie_pracy_2019-2020.pdf

        Cele i zadania realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 99 w Katowicach w związku z udziałem  w ogólnopolskim projekcie "Przedszkole promujące zdrowie" w roku szkolnym 2019/2020 w ujęciu tabelarycznym.

             

    Lp.

    Zadania

    Cele

    Terminy realizacji

    Osoby odpowiedzialne

    Uwagi

    1

    Przeprowadzenie ankiety wstępnej z rodzicami dzieci oraz procentowe opracowanie wyników

    Zbadanie w jakim stopniu przedszkole osiąga standardy PPZ

    X/XI 2019

    A.K.

    zrealizowane

    2

    Przeprowadzenie ankiety wstępnej z nauczycielami i pracownikami przedszkola którzy nie są nauczycielami oraz procentowe opracowanie wyników

    Zbadanie w jakim stopniu przedszkole osiąga standardy PPZ

    X/XI 2019

    B.B.

    zrealizowane

    3

    Przeprowadzenie badania dzieci 5- 6- letnich  z wykorzystaniem techniki "Narysuj i opowiedz" oraz opracowanie wyników badania

    Zbadanie w jakim stopniu przedszkole osiąga standardy PPZ

    X/XI 2019

    P.K.

    zrealizowane

    4

    Opracowanie harmonogramu działań przedszkola w ramach programu PPZ na rok szkolny 2019.2020

    Sformułowanie celów, zadań oraz terminów i technik realizacji działam w ramach programu PPZ w bieżącym roku szkolnym na terenie placówki

    IX/X

    2019

    B.B.

    zrealizowane

    5

    Opracowanie treści dotyczących realizacji programu PPZ przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Zdrowie".

    Zapoznanie rodziców z definicją i standardami PPZ

    Zapoznanie rodziców z harmonogramem działań placówki na rok szkolny 2019/2020

    X/XII

    2019

    B.B

    zrealizowane

    6

    Analiza zapisów dotyczących promocji zdrowi w dokumentach placówki

    Monitorowanie realizacji zadań

    XI/XII

    2019

    zespół ds. promocji zdrowia

    zrealizowane

    7

    Przeprowadzenie wywiadów  z dyrektorem i pracownikami przedszkola  w zakresie stopnia spełniania standardów PPZ na terenie placówki

    Pozyskanie wiedzy na temat stopnia spełniania standardów PPZ na terenie placówki

    XI/XII

    2019

    zespół ds. promocji zdrowia

    zrealizowane

    8

    Opracowanie arkuszy zbiorczych autoewaluacji

    Autoewaluacja – określenie stopnia spełniania standardów PPZ na terenie naszej placówki, sformułowanie wniosków

    XII/I

    2019 - 20

    zespół ds. promocji zdrowia

     

    9

    Sporządzenie raportu końcowego z autoewaluacji

    Przekazanie dokumentacji do METIS Katowice

    I

    2020

    zespół ds. promocji zdrowia

     

    10

    Organizacja rady pedagogicznej podsumowującej wyniki autoewaluacji

    Zapoznanie pracowników przedszkola z wynikami autoewaluacji, publiczna prezentacja wyników autoewaluacji z udziałem zaproszonych gości

    I 2020

    zespół ds. promocji zdrowia

     

    11

    Organizacja zajęć/szkoleń/ warsztatów na temat zdrowia i dbałości o zdrowie dla pracowników przedszkola i rodziców    

    Poszerzenie wiedzy  i kompetencji pracowników przedszkola oraz rodziców w zakresie dbałości o zdrowie:

    - spotkanie rodziców  i pracowników przedszkola z dietetykiem              -"W zdrowym ciele zdrowy duch" spotkanie z psychologiem - warsztaty -warsztaty dla pracowników przedszkola i rodziców wg scenariusza zawartego w poradniku PPZ                                  -warsztaty dla rodziców dotyczące umiejętności wychowawczych -spotkanie  z psychologiem       -warsztaty dla pracowników i rodziców połączone z różnymi formami aktywności fizycznej

     

     

     

    X 2019

    III 2020

     

    IV 2020

     

    I/II 2020

     

    raz w semestrze

    zespół ds. promocji zdrowia

     

     

     

     

     

     

    zrealizowane

    12

    Organizacja rady pedagogicznej dla nauczycieli w tym dla nauczycieli innych placówek

    Poszerzanie wiedzy nauczycieli w obrębie tematyki realizacji edukacji zdrowotnej dzieci.

    Upowszechnianie idei PPZ w środowisku lokalnym, dzielenie się doświadczeniem i nabytą wiedzą o realizacji programu

     

     

    IV 2020

    zespół ds. promocji zdrowia

     

    13

    Monitorowanie realizacji programu na terenie placówki

    Pozyskiwanie informacji o efektach realizacji programu, podejmowanie działań w zakresie udoskonalania sposobów wdrażania idei PPZ w życie placówki, aktualizowanie planów zgodnie z bieżącymi potrzebami

    na bieżąco

    w trakcie realizacji programu

    zespół ds. promocji zdrowia

     

    14

    Aktualizowanie treści dotyczących realizacji programu PPZ na stronie internetowej przedszkola

    Zapoznawanie rodziców z realizowanymi treściami, wzbudzanie zainteresowania rodziców problem dbałości o zdrowie. popularyzowanie idei zawartych w PPZ, zachęcanie do zdrowego stylu życia

     

    raz w semestrze

    Koordynator zespołu